Paikkatietojen tukipalvelut -osahanke

Paikkatietojen tukipalvelut -osahankkeessa tuetaan paikkatietoalustan käyttöönottoa ja kehitetään uuteen alustaan liittyviä toimintamalleja sekä rakennetaan julkisen hallinnon ja yritysten yhteistoiminnalle tehokas toimintaympäristö.

Osahankkeen lähtökohdat

Paikkatietojen hyödyntäminen edellyttää aina yhteistyötä: lähtökohtaisesti kaikki paikkatietojen hyödyntäminen edellyttää omaan toimintaan liittyvien paikkatietojen lisäksi muiden toimijoiden keräämiä paikkatietoaineistoja. Esimerkiksi sote-palveluiden saavutettavuusanalyysit vaativat osoitetietoja väestötietojärjestelmästä ja tieverkkotietoja Digiroad-tietoaineistosta.

Paikkatietojen yhteiskäyttöä on edistetty suunnitelmallisesti Maanmittauslaitoksen toimesta jo 1990-luvulta lähtien. Tämän lisäksi on yhteiskäytön edistämiseen syntynyt monia virallisia ja vapaaehtoisia ryhmiä, esimerkiksi Paikkatietoasiain neuvottelukunta, ProGIS ry ja paikkatiedon JHS-ohjausryhmä.

Yhteistyön koordinointi julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin toimesta mahdollistaa tehokkaamman ja vaikuttaman toiminnan. Toiminnan parempi järjestäminen poistaa päällekkäistä työtä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Erilaiset poikkihallinnollisen kehittämishankkeet on mahdollista toteuttaa aidosti suomalaista kilpailukykyä kehittävällä tavalla.

Paikkatietojen käytön yleisellä tehostamisella voidaan saavuttaa julkisessa hallinnossa edelleen myös merkittäviä muita vaikutuksia. Tätä voidaan edistää kytkemällä uuden alustan rakentamiseen ja käyttöönottoon paikkatietoja ja uutta alustaa koskeva viestintä-, tuki- ja koulutusprojekti yhteistyössä yritysten kanssa.

Osahankkeen tavoitteet

Osahankkeessa selvitetään eri organisaatioiden tarpeet paikkatietojen paremmalle käytölle, koulutusorganisaatioiden tarjonta ja kansainväliset parhaat käytännöt. Osahanke toteuttaa paikkatietoalustan käyttötapauksia ja järjestää käyttöönottovaiheessa tarvittavat viestintä-, tuki- ja koulutuspalvelut.

Osahanke pyrkii siihen, että Paikkatietoalusta-hankkeen viestintä on vaikuttavaa. Sidosryhmätyötä tehdään aktiivisesti, myös viestinnän kautta. Kunnat ovat tiedontuottajina erityisen tärkeä sidosryhmä, joiden kanssa yhteistyötä pyritään tiivistämään. Osahanke myös tukee muita osahankkeita ja projekteja siinä, että tarvittavat pilotointi- ja käyttöönottovaiheen tukipalvelut ovat toimivia ja saatavilla.

Ylläpitovaiheeseen esitetään malli, miten paikkatietoinfrastruktuurin tuki- ja koulutuspalvelut pitäisi organisoida.

Lisätietoja

Hankkeen vetäjä
Anniina Lundvall, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Kuntayhteistyö
Kari Hautamäki, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Jaakko Uusitalo, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi